REGULAMIN SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ

1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.gocharmory.pl jest prowadzony przez

Goch Armory Magdalena Skarżyńska
Tarpanowa 42/9 70-796, Szczecin
NIP: 9552317449
REGON: 527105277

zwany dalej Sprzedawcą.

2. Informacje na temat towarów sprzedawanych przez sklep za pośrednictwem sieci internetowej są podane na stronie www.gocharmory.pl.

3. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy. Szczegółowe informacje dot. kosztów dostawy są podane w zakładce Realizacja Zamówień. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie www.gocharmory.pl bądź wprowadzania w nich zmian.

4. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.gocharmory.pl na podstawie poprawnie wypełnionego formularza zamówienia, telefonicznie: +48 793141090, lub poprzez e-mail: gocharmory@gmail.com
Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem potwierdzenie przyjęcia zamówienia/Potwierdzenie transakcji.

5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
a) w przypadku zamówień płatnych za zaliczeniem pocztowym – najpóźniej następnego dnia po złożeniu zamówienia;
b) w przypadku zamówień płatnych przelewem – najpóźniej następnego dnia po odnotowaniu wpływu pieniędzy na konto Sprzedawcy w złotówkach 85102047080000730202915098 bądź na konto 28102047080000720202915106 IBAN PL28102047080000720202915106 BIC SWIFT BPKOPLPW

w przypadku przelewów w euro.

6. Do każdego zakupu wystawiany jest paragon lub na życzenie faktura VAT zgodnie z danymi podanymi w zamówieniu. Klient może wprowadzić zmiany lub wycofać złożone zamówienie do momentu wysłania przesyłki.
Zmian można dokonać telefonicznie +48 793141090 lub e-mailem pod adresem gocharmory@gmail.com.

7. Klient ma prawo wyboru sposobu dostawy towaru oraz formy płatności. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Szczegóły dotyczące sposobu i kosztów dostawy znajdują się w zakładce Realizacja Zamówień.

8. Reklamacje: Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową. W przypadku dostawy niekompletnej, towaru z wadami technicznymi, bądź uszkodzonego (np. podczas transportu) Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Reklamacje mogą być zgłaszane listem – na adres Sprzedawcy, pocztą elektroniczną – na adres gocharmory@gmail.com lub telefonicznie: +48 793141090. W zgłoszeniu należy podać nr zamówienia (ew. nr dowodu zakupu: paragon lub faktura) oraz opisać przedmiot reklamacji. Reklamowany towar należy odesłać przesyłką pocztową na adres Sprzedawcy. Koszty poniesione przez Klienta związane z odesłaniem reklamowanego towaru zostaną Klientowi zwrócone po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia. Towar uszkodzony czy wadliwy zostanie wymieniony na pełnowartościowy (wysłany Klientowi na koszt Sprzedawcy), a jeżeli będzie to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania stanu magazynowego), Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny zakupionego towaru. Sprzedawca uprzejmie prosi Sz. Klientów o sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności doręczyciela (np. pracownika Poczty), w tym zażądania sporządzenia protokołu szkody. Protokół szkody umożliwi Sprzedawcy dochodzenia swoich praw u dostawcy usługi spedycyjnej. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta, jakie przysługują Mu wobec Sprzedawcy z tytułu rękojmi – na podstawie obowiązującego prawa.

9. Zwroty/Prawo odstąpienia od umowy:
Zgodnie z Ustawą z dn. 30.05.2014 r. o prawach konsumenta Klient ma prawo zrezygnować z zakupionego w naszym sklepie towaru/odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania towaru. Aby skorzystać z tego prawa Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). W przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru na adres Sprzedawcy) Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodzi się na inne rozwiązanie: w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

10. Postanowienia końcowe:

10.1. Dla Klientów nie będących konsumentami (podmiotów nabywających towar do dalszej odsprzedaży) warunki transakcji są ustalane indywidualnie.

10.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawa z dnia 30.05. 2014 roku o prawach konsumenta . Spory wynikłe w związku z realizowaniem umowy kupna-sprzedaży, w przypadku braku możliwości ich polubownego załatwienia, rozstrzygane będą przed sądem właściwym dla siedziby pozwanego lub miejsca wykonania umowy.